london-from-thames-trafalgar-tavern

London from the Thames: Trafalgar Tavern, Greenwich